Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Ay Juan 10:10 pagsasalita ng Duterte, si Satanas o pareho?

Posted by John Carson Lester Jr on

Ay Juan 10:10 pagsasalita ng Duterte, si Satanas o pareho?

Juan 10:10 mula sa Holy Bible:

Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay, at pumuksa:

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment