Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

2) Kung gayon, KUNG kang bumoto #Duterte, ikaw ay mag-mahalay walang pinag-aralan ng mga aral ng Banal na Bibliya / Noble Qu'ran OR hindi mo NANINIWALA sa Bible / Qu'ran ni sa Diyos / Allah. Ito ay na simple. Ano ang sasabihin mo sa Huling Araw kapag h...

Posted by John Carson Lester Jr on

2) Kung gayon, KUNG kang bumoto #Duterte, ikaw ay mag-mahalay walang pinag-aralan ng mga aral ng Banal na Bibliya / Noble Qu’ran OR hindi mo NANINIWALA sa Bible / Qu’ran ni sa Diyos / Allah. Ito ay na simple. Ano ang sasabihin mo sa Huling Araw kapag humihiling sa iyo Diyos / Allah “bakit mo bumoto para sa isang confessed serial killer?”

2) Kung gayon, KUNG kang bumoto #Duterte, ikaw ay mag-mahalay walang pinag-aralan ng mga aral ng Banal na Bibliya / Noble Qu’ran OR hindi mo NANINIWALA sa Bible / Qu’ran ni sa Diyos / Allah. Ito ay na simple. Ano ang sasabihin mo sa Huling Araw kapag humihiling sa iyo Diyos / Allah “bakit mo bumoto para sa isang confessed serial killer?”

View On WordPress


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment